Новости

Хигиена

Санитарно – хигиенската дејност во ЦЈЗ-Битола ја обавува одделението по хигиена и здравствена екологија во Битола, Ресен и Кичево...

Епидемиологија

Епидемиологија е наука за факторите кои влијаат врз здравјето и болестите кај населението и претставува основа и логика на интервенциите кои се вршат во интерес на јавното здравје и превентивната медицина...

Микробиологија

Микробиологијата со паразитологијата како медицинска гранка ја проучува етиологијата на инфекциите, ја усмерува антибактериската терапија и ја обработува методологијата и нивната специфична дијагностика...

Социјална Медицина

Социјалната медицина како наука ја анализира здравствената состојба на населението и ризиците кои негативно делуваат на здравјето...