Годишни извештаи анализи програми

1. Извештај за  спроведување  на Програмата за превентивна здравствена заштита на подрачјето на ЦЈЗ – Битола.
2. Eкипираност со стручен кадар според дејности во здравствени организации.
3. Детална информација за состојбатa со итната медицинска помош.
4. Информација за состојбата со поливалентната патронажна служба.
5. Извештај за спроведување на Програмата за здравствено воспитување.
6. Информација за состојбите на приватното здравство на подрачјето на ЦЈЗ Битола.
7. Информација за искористеност на болничките капацитети во здравствените организации за подрачјето што го покрива ЦЈЗ Битола.
 
8. Анализа на болничкиот морбидитет и леталитет на подрачјето на ЦЈЗ Битола.
9. Извештај за остварување на Програмата за систематски прегледи на учениците на подрачјето на ЦЈЗ Битола.
10. Програма за систематски прегледи на учениците на подрачјето на ЦЈЗ Битола.
11. Извештај за спроведување на Програмата за здравствено воспитување.
12. Информација за состојбите со болестите на зависност и алкохолизам.
13. Информација за состојбите и проблемите со кардиоваскуларните заболувања.
14. Анализа за здравствената состојба и здравствената заштита на населението за подрачјето на ЦЈЗ Битола.
15. Програма за здравствено воспитување на подрачјето на ЦЈЗ Битола.
16. Предлог Програма за превентивна здравствена заштита за подрачјето на ЦЈЗ Битола.