Договор со ФЗОМ

ЈЗУ Центар за јавно здравје  – Битола врши специјалистичко – консулативни услуги од областа на микробиолошката дејност за сите осигуреници на ФЗОМ врз основа на склучен договор со ФЗОМ.

Согласно овој договор здравствената установа е должна на осигурените лица да им пружа. Целосна, квалитетна, навремена, економична, ефективна и ефикасна специјалистичко-консултативна здравствена заштита. Со примена на медицина базирана на докази. Во согласност со одредбите на Законот за здравствена заштита. Законот за здравствено осигурување. Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги кои ги пружаат здравствените установи на осигурените лица во превентивна здравствена заштита. Итна медицинска помош со домашно лекување, специјалистичко-консултативна и болничката здравствена заштита. Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување. Правилникот за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ. Овие податоци се достапни на веб порталот меѓудржавни договори за социјално осигурување, општите акти на Фондот, здравствени услуги кои се опфатени со определени програми за здравствена заштита како и одредбите на овој договор.