Завршни сметки

Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во прилог се завршните сметки  на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, објавени на веб страницата на установата.

Завршни сметки

Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во прилог се завршните сметки за 2022 година на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, објавени на веб страницата на установата.

Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во прилог се завршните сметки за 2021 година на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, објавени на веб страницата на установата.

Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во прилог се завршните сметки за 2020 година на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, објавени на веб страницата на установата.

Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во прилог се завршните сметки за 2019 година на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, објавени на веб страницата на установата.

Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во прилог се завршните сметки за 2017 година на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, објавени на веб страницата на установата.

Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во прилог се завршните сметки за 2018 година на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, објавени на веб страницата на установата.

Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во прилог се завршните сметки за 2016 година на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, објавени на веб страницата на установата.