ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО ПРЕДСТОЈНАТА ПРЕВЕНТИВНА СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ГРАД БИТОЛА

Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, а врз основа на одлуката на Советот на Општина Битола за спроведување на превентивна систематска дератизација на територијата на град Битола, како општа противепидемиска мерка, ЈЗУ Центар за јавно здравје-Битола го издава следново соопштение:

Се информираат граѓаните дека во периодот од 11.04.2022 год. до 26.04.2022 год, екипи на Центарот за јавно здравје ќе спроведуваат активности за превентивната систематска дератизација т.е.поставување на отровни мамци за уништување на глодари (глувци)- ПРОЛЕТНА ФАЗА. Со дератизацијата ќе бидат опфатени:

  • Подземниот канализационен систем со ревизионите и прифатните шахти во сите реони на градот;
  • Прифатниот канализациски систем во околината на објекти од посебен јавен интерес: детски градинки, основни, средни и високо образовни институции, Домови за сместување и престој на ученици и студенти, Домови за сместување на стари и изнемоштени лица, Домови за деца без родители и за деца со посебни потреби, медицински установи, јавни претпријатија, банки, објекти од областа на културата, објекти на локалната самоуправа и др.
  • Прифатен канализациски систем на колективните станбени објекти во горе наведените реони;
  • Дератизација на јавната депонија ²Мегленци² и диви депонии во градот.

Екипите и активностите на теренот ќе бидат обележани и заштитени со знаци за предупредување на ЈЗУ ЦЈЗ Битола и ЈП Нискоградба.
Со цел успешно спроведување на дератизација како и да се избегнат евентуалните несакани последици граѓаните треба да ги превземат следните мерки:

  • граѓаните, а посебно учесниците во сообраќајот на екипите од Центарот за јавно здравје да им овозможат непречен пристап до шахтите;
  • во текот на спроведување на дератизацијата да се оневозможи пристап на населението до местата каде е спроведен и означен дератизациониот процес;
  • строго се забранува контакт, преместување и отстранување на родентицидните мамци;
  • да се оневозможи контакт на домашните животни и миленици со родентицидните мамци;
  • граѓаните ѓубрето од своите домови да не го растураат вон контејнерите;
  • доколку дојдат во контакт со мртви глодари да не ги фаќаат и фрлаат, туку да се јават во отсекот за ДДД во Центарот за јавно здравје Битола.

Доколку граѓаните не се придржуваат на горенаведените превентивни мерки Центар за јавно здравје Битола се оградува од секаква одговорност од појава на несакани последици.

За сите информации и прашања отворен телефон за контакт во Центарот за јавно здравје е 208-100, 208-125.