САНИТАРНА И ТОКСИКОЛОШКА АНАЛИЗА НА ВОДА

Лабораторијата за санитарна и токсиколошка хемија врши испитување на безбедноста на водата за пиење од јавни и индивидуални објекти, отпадни води, површински води за капење, рекреација и наводнување како и води за рекреација од отворени и затворени базени.

Лабораторијата е акредитирана од ИАРМ, според барањата од стандардот MKС EN ISO/IEC 17025:2018 за хемиско тестирање на водата.

Акредитирани методи за анализа на вода:

 1. Квалитет на вода: Определување на pH, MKC EN ISO 10523 : 2013
 2. Квалитет на вода: Титриметриско определување на хлориди по Mohr (титрација со сребро нитрат со хроматен индикатор), MKC ISO 9297 : 2007
 3. Квалитет на вода: Определување на содржина на калциум- титриметриски метода со EDTA, MKC ISO 6058:2007
 4. Квалитет на вода: Определување на збир од калциум и магнезиум титриметриски метода со EDTA, MKC ISO 6059:2007
 5. Квалитет на вода: Определување на манган спектрофотометриски, HACH Method 8149
 6. Квалитет на вода: Определување на нитрати спектрофотометриски, HACH Method 8039
 7. Квалитет на вода: Определување на железо спектрофотометриски, HACH Method 8008
 8. Квалитет на вода: Определување на матност, MKC EN ISO 7027- 1:2017
 9. Квалитет на вода: Определување на нитрити спектрофотометриски, HACH Method 8507
 10. Квалитет на вода: Определување на флуориди спектрофотометриски, HACH Method 8029
 11. Квалитет на вода: Определување на амонијак спектрофотометриски, HACH Method 8038
 12. Квалитет на вода – Одредување на перманганатен индекс, MKC EN ISO 8467:2007
 13. Квалитет на вода: Определување на хемиска потрошувачка на кислород (HPK) во вода, Merck Method 18752 COD test analogous to EPA 410.4 and corresponds to ISO 15705
 14. Квалитет на вода: Определување на фосфати во вода, Merck Method 14543 Phosphate test analogous to EPA 365.2 and DIN EN ISO 6878
 15.  Квалитет на вода: Определување на азот во вода, Merck Method Spectroquant 14537 Total nitrogen analogous to DIN EN ISO 11905-1
 16. Квалитет на вода: Определување на биолошка потрошувачка на кислород, Merck Method 00687 BOD Cell Test
 17. Квалитет на вода: Определување на сулфати, Merck Method 14548 Sulfate Cell Test
 18. Квалитет на вода: Определување на електропроводливост, МКС ЕN 27888:2007
 19. Квалитет на вода: Определување на суспендирани материи со филтрација преку филтри со стаклени влакна, MKC ISO 11923: 2007
 20. Квалитет на вода: Определување на вкупен органски јаглерод, Merck method 14878 TOC Cell Test

Опсегот на акредитација е објавен на веб страната на Институтот за акредитација на С.Р. Македонија под број ЛТ-013 или на следниот  линк

Лабораторијата ги прави овие услуги за анализа на вода по параметри:

• растворен кислород

• заситеност со кислород

• суви материи

• потрошувачка на киселина

• потрошувачка на база

• РН

• електропроводливост

 

• фосфати

• цијаниди

• флуориди

• тензиди – анјонски, катјонски

• БПК5

• калциум

• тврдина,-вкуп,карбонатна,некарбон.

• олово

• кадмиум

• манган

• арсен

• селен

• амонијак

• нитрити

• нитрати

• хлориди

• резидуален хлор

• сулфати

• магнезиум

• бакар

• цинк

• железо

Контакт: Марија Петровска, спец. по санитарна хемија

Тел: 047-208-105

Е-маил: marija.petrovska@cjzbt.org.mk