САНИТАРНА И ТОКСИКОЛОШКА АНАЛИЗА НА ХРАНА

Лабораторијата за санитарна и токсиколошка хемија врши испитување на безбедноста на храната и предметите за општа употреба. Лабораторијата врши испитување на квалитет, токсиколошки анализи и анализа на нутритивна вредност на прехранбените производи согласно декларација.

Лабораторијата е акредитирана од ИАРМ, според барањата од стандардот MKС EN ISO/IEC 17025:2018 за хемиско тестирање на храна.

1. Брашна, теста, леб

 •  Одредување на влага
 •  Одредување на минерален остаток
 •  Одредување на киселост на леб и пецива
 •  Одредување на количината на полнежот
 •  Одредување на масти, протеини и јаглени хидрати
 •  Одредување на микотоксини
 •  Одредување на конзерванси

2. Мед и производи слични на мед

 • Одредување на вкупни редукцирачки шеќери
 • Одредување на сахароза
 • Одредување на киселост
 • Одредување на сува материја
 • Одредување на минерални материи
 • Одредување на специфична тежина
 • Одредување на индекс на рефракција

3. Овошни сокови и безалкохолни пијалоци

 • Одредување на суви материи
 • Одредување на СО2
 • Одредување на конзерванси
 • Одредување на киселост

4. Месо и месни производи

 • Одредување на влага
 • Одредување на масти
 • Одредување на протеини
 • Одредување на нитрити
 • Одентификација на месо

5. Млеко и млечни производи

 • Одредување на вода
 • Одредување на киселост
 • Одредување на специфична тежина
 • Одредување на масти
 • Одредување на протеини
 • Одредување на микотоксини М1

6. Вино и жестоки алкохолни пијалоци

 • Одредување на етанол
 • Одредување на ЅО2
 • Одредување на киселост
 • Одредување на екстрат
 • Одредување на пепел

7. Предмети за општа употреба

 • Одредување на цинк
 • Одредување на бакар
 • Одредување на кадмиум
 • Одредување на олово

Акредитирани методи за анализа на храна:

 1. Определување на органофосфорни пестициди во намирници од растително потекло со техника на гасна хроматографија (NPD) детектор, интерна аналогна на MKC EN 15662:2020;
 2. Определување на вкупен азот по метод на Nessler, HACH Method 8075
 3. Определување на вкупен пепел во цереалии и мелени продукти од цереалии, ISO 2171:2007
 4. Прехранбени производи: Определување на вкупни масти во кондиторски производи-бисквити, AOAC метода 920.39
 5. Прехранбени производи: Определување на елементи во трагови како олово, кадмиум, цинк, бакар, железо и хром со атомска атсорпциона спектрометрија (AAS) после суво спалување (идентичен со EN 14082:2003), MKC EN 14082:2010
 6. Определување на афлатоксини во пченка, АОАC 991.31
 7. Определување на содржина на влага во житарки и производи од житарки, MKC EN ISO 712:2011
 8. Определување на киселински степен во брашно, Правилник за минималните услови за ставање во промет, квалитет и типовите на брашно, начинот и методите за земање на мостри како и методите за анализа на квалитетот на брашното, Службен Весник на Р.М. 24/2014 стр. 9
 9. Определување на титрациска киселост во производи од овошје и зеленчук, ISO 750:1998
 10. Определување на готварска сол во производи од овошје и зеленчук, Анализе животних намирница, Трајковиќ Ј., Мириќ М., Барас Ј., Шилер С., ТМФ Београд 1983 год.; стр. 326 и 327

Опсегот на акредитација е објавен на веб страната на Институтот за акредитација на С.Р. Македонија под број ЛТ-013 или на следниот  линк

Контакт: Катерина Стојковска, дипл. фармацевт/спец. по токсиколошка хемија

Тел: 047-208-105

Е-маил: katerina.stojkovska@cjzbt.org.mk