Микробиолошка анализа на вода и храна

Акредитирани методи за испитување на вода се:

 1. Детекција и енумерација на E.coli и колиформни бактерии во вода МКС ISO EN 9308-1:2000 (метод на мембранска филтрација);
 2. Детекција и енумерација на интестинални Еnterococci  во вода МКС ISO EN 7899-2:2000 (метод на мембранска филтрација);
 3. Детекција и енумерација на интестинални Pseudomonas aeruginosa во вода МКС ISO EN 16266:2006 (метод на мембранска филтрација);
 4. Детекција и броење на спори од сулфито-редуцирачки анаероби МКС ISO EN 6461-2:2009 (метод на мембранска филтрација);
 5. МКС EN ISO 14189:2017 Квалитет на вода-Броење на Clostridium perfringens-Метода со употреба на мембранска филтрација
 6. Броење на микроорганизми на култура – Броење на колонии со инокулација во култура од хранлив агар (МКС EN ISO 6222:2009) набројување на колонии при 22°С и 37°С.

Акредитирани методи за испитување на храна се:

 1. Хоризонтална метода за детекција на Listeria mocytogenes MKS ISO EN 11290-1:2006;
 2. Хоризонтална метода за детекција на Salmonella spp.MKS ISO EN 6579:2002;
 3. Хоризонтална метода за енумерација на когаулаза позитивни стафилококи МКС ISO EN 6888-1:2002                                               
 4. Хоризонтална метода за енумерација на β-глукуронидаза позитивни Escherichia coli MKS ISO EN 16649-2:2001;
 5. Хоризонтална метода за детекција и броење на Enterobacteriaceae MKS ISO EN 21528-2:2004;
 6. Хоризонтална метода за енумерација на микроорганизми – Техника на површинско броење на температура од 30ºС МКС ISO EN 4833:2003;
 7. Хоризонтална метода за броење на условно присутна Bacillus cereus – Техника на броење на колонии при 30ºС МКС ISO EN 7932:2010;
 8. Хоризонтална метода за броење на Clostridium prefringens – Техника на броење на колонии МКС ISO EN 7937:2008;
 9. Хоризонтална метода за броење на квасци и мувли – Техника на броење на колонии во производи со активност на вода (aw) помала или еднаква на 0,95 МКС ISO EN 21527-2:2008;
 10. Хоризонтална метода за броење на квасци и мувли – Дел 1: Техника на броење на колонии во производи со активност на вода (aw) поголема од 0,95 (МКС EN ISO 21527-1:2008)
 11. МКС EN ISO 15213:2008 Микробиологија на храна и храна за животни – Хоризонтална метода за броење на сулфито-редуцирачки бактерии кои растат под анаеробни услови

Опсегот на акредитација е објавен на веб страната на Институтот за акредитација на С.Р. Македонија под број ЛТ-013 или на следниот  линк

Контакт: Прим.др. Ангела Делова, спец. микробиолог

Е-маил: angela.delova@cjzbt.org.mk

Тел: 047-208-102