Организација

Вд Директор

Влатко Попоски

Д-р спец. по епидемиологија

E-mail: drpoposkivlatko@gmail.com

Тел: 047-208-100 ; 070-208-100

Одделение за хигиена и здравствена екологија

Раководител: Д-р. Емилија Богоевска, спец. по хигиена

Е-маил: emilija.bogoevska@cjzbt.org.mk

Тел: 047-208-116

 • Отсек за комунална хигиена, безбедност на храна и исхрана

   д-р Марјан Велјановски, доктор на специјализација
  Телефон: 047208128, 047208112, e-mail: marjan.veljanovski@cjzbt.org.mk

 • Отсек за комунална хигиена, безбедност на храна и исхрана со седиште во Ресен

  Раководител: Прим. д-р Соња Спировска, спец. по хигиена
  Телефон: 047-452-922       e-mail: sonja.spirovska@cjzbt.org.mk

 • Отсек за комунална хигиена, безбедност на храна и исхрана со седиште во Кичево

  Раководител: Прим. д-р Фани Ефтимијадовска, спец. по хигиена
  Телефон: 045-222-922        e-mail: fani.eftimijadovska@cjzbt.org.mk

 • Отсек за лабораторија по санитарна и токсиколошка хемија

  Раководител: Елизабета Поповска, фармацевт/спец. по санитарна хемија
  Телефон: 047208105       e-mail: elizabeta.popovska@cjzbt.org.mk

Одделение за епидемиологија

Раководител: М-р. д-р. Светлана Поповска Кљусева, спец. епидемиолог

Е-маил: svetlana.popovska@cjzbt.org.mk

Тел: 047-208-120

 • Отсек за планирање, спроведување, следење и контроло на дезинфекција, дезинсекција и дератизација

  Раководител: прим.др. Тони Коњановски, спец. епидемиолог 
  Телефон: 047-208-115, e-mail: toni.konjanovski@cjzbt.org.mk

 • Отсек за заразни болести и имунизација

  др. Влатко Поповски, доктор на специјализација
  Телефон: 047-208-115       e-mail: vlatko.popovski@cjzbt.org.mk

Одделение за микробиологија со паразитологија

Раководител: Прим.др. Ангела Делова, спец. микробиолог

Е-маил: angela.delova@cjzbt.org.mk

Тел: 047-208-102

 • Отсек за бактериологија со паразитологија

  Раководител: прим.др. Елизабета Крстева, спец. микробиолог 
  Телефон: 047-208-102, e-mail: elizabeta.krsteva@cjzbt.org.mk

 • Отсек за имунологија со молекуларна микробиологија

  Раководител: М-р. д-р. Елена Крстевска-Келепуровска,спец. микробиолог
  Телефон: 047-208-102       e-mail: elena.k.kelepurovska@cjzbt.org.mk

 • Отсек за санитарна микробиологија 

  Раководител: Др. Јасмина Николовска, спец. микробиолог
  Телефон: 047-208-102        e-mail: jasmina.nikolovska@cjzbt.org.mk

 • Отсек за микробиологија со паразитологија – Кичево

  Раководител: Др. Александра Аврамовска, спец. микробиолог
  Телефон: 047-208-100       e-mail: aleksandra.avramovska@cjzbt.org.mk

Одделение за социјална медицина

Раководител: Др. Марија Врчковска, спец. по социјална медицина

Е-маил: marija.vrckovska@cjzbt.org.mk

Тел: 047-208-134

 • Отсек за здравствена статистика и информатика во областа на здравството

  Раководител: прим. др. Лилјана Милевска, спец. по социјална медицина
  Телефон: 047-208-135, e-mail: liljana.milevska@cjzbt.org.mk

 • Отсек за организација, планирање и програмирање во здравствената дејност и унапредување на јавното здравје

   Др. Јован Тодоровски, доктор на специјализација
  Телефон: 047-208-135       e-mail: jovan.todorovski@cjzbt.org.m

Одделение за административно технички, општи работи и јавни набавки

Раководител: Роза Митровска, дипл. економист

Е-маил: roza.mitrovska@cjzbt.org.mk

Тел: 047-208-123

Одделение за материјално и финансиско работење

Раководител: Елизабета Петревска, дипл. економист

Е-маил: elizabeta.petrevska@cjzbt.org.mk

Тел: 047-208-100

Главна сестра на ЈЗУ ЦЈЗ Битола

Снежана Димитровска

Е-маил: snezana.dimitrovska@cjzbt.org.mk

Тел: 047-208-120