Отсек за имунологија со молекуларна микробиологија

Контакт: М-р д-р Елена Крстевска-Келепуровска, спец. микробиолог

e-mail: elena.k.kelepurovska@cjzbt.org.mk

Тел: 047-208-102