Санитарни прегледи

Начинот на вршење, содржината  на прегледите, видовите на прегледите и роковите за на вршењето на задолжителните здравствено – хигиенски прегледи се поблиску опишани во Правилникот (Сл.весник на РМ бр.152/07), донесен согласно член 48 од Законот за заштита на населението од заразни болести (Сл.в.на РМ бр.66/2004).

За кои  лица се задолжителни овие прегледи?

Прегледите од овој закон се задолжителни за :
1) лицата кои спроведуваат воспитно – образовна дејност и здравствена дејност;
2) лицата кои доаѓаат во контакт со производството и промет на храна, при снабдување на населението со вода за пиење ;
3) вработени во производство, подготовка и издавање на лекови и лицата  кои на друг начин  во текот  на работата доаѓаат во  непосреден контакт ;
4) лицата кои укажуваат хигиенска нега, работат во производство на козметички средства или вршат         рекреација на населението.

Што опфака санитарниот преглед?

1)   Лекарски преглед ;
2)   Земање материјал за бактериолошки и паразитолошки испитувања;
3)   Издавање на санитарна книшка.

Каде се вршат овие прегледи?

1)   Во Одделението по хигиена и здравствена екологија соба број 3,
2)  Во работните простории на нарачателот (на терен)

Работно време: Понеделник-Петок     7:30  – 14:00 ч

Контакт: Др. Емилија Богоевска

Е-маил: emilija.bogoevska@cjzbt.org.mk

Тел: 047-208-128