Јавни набавки

На следниот линк може директно да се пристапи до електронскиот систем на Бирото за јавни набавки каде можат да се пребаруваат сите активни и завршени огласи на ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

Објавени огласи за јавни набавки !

Со новата алатка на ЕСЈН видете ја статистиката за реализирани постапки при ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола